مجمع عمومي عادي ساليانه

اطلاعیه در خصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سهامداران محترم ، در راستای برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (آگهی مجمع) به استحضار می رساند با عنایت […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام ) به شماره ثبت 14019 و شناسه ملی 10630061317 بدینوسیله […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان(سهامی عام) به شماره ثبت14019و شناسه ملی10630061317   بدینوسیله به اطلاع  کلیه سهامداران […]

تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در مجمع «فافق»

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع مس افق کرمان با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد. […]