آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران ذیصلاح جهت برگزاری مناقصه شرکت حکیم مس