گزارش تصویری : تهیه 2000 بسته معیشتی جهت ارسال به خانوارهای بی بضاعت