انتشار خبر افزایش سرمایه فافق در روزنامه های کثیرالانتشار