آگهی مناقصه یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار (نوبت دوم) شرکت همگامان مس