آگهی مناقصه یک دستگاه پژو پارس (نوبت دوم) شرکت همگامان مس