اهم قراردادهاي جاري شركت آرياناران

رديف نام قرارداد یا پروژه 
1 عملیات استخراج،حمل و بارگیری معدن مس سرچشمه

اهم قراردادهاي انجام شده شركت آرياناران

رديف نام قرارداد یا پروژه 
1