شرکت سرمایه گذاری بابک مس در تاریخ 1384/04/03 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ثبت 682 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان شهربابک با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در طرح های صنعتی ، معدنی ، امور بازرگانی ، خدماتی ، مشاوره و پیمانکاری خدمات عمومی جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه فعالیت خود را تا تاریخ 1389/10/30 ادامه و سپس از اول بهمن ماه 1389 با توجه به صلاحدید سهامداران عدم فعالیت این شرکت اعلام و ضمن انعکاس به مراجع ذیصلاح مقرر گردید سهامداران اصلی نسبت به تسویه بدهی های شرکت اقدام نمایند که در این خصوص از طریق سهامداران اصلی اقدام به تسویه حساب و پرداخت بدهی های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران صورت پذیرفت.
در نهایت با توجه به تسویه حسابهای بعمل آمده در تاریخ 1394/07/11 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تصمیم به راه اندازی و فعالیت مجدد شرکت نمود که در مرحله اول ضمن برگزاری مجمع عمومی نسبت به تعیین اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس و سپس تغییر حوزه ثبتی و تغییر نام و موضوع فعالیت شرکت تصمیم اتخاذ گردید و در تاریخ 1394/11/11 طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مصوب گردید تغییر نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بابک مس به شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان با شماره ثبت 14019 و انتقال حوزه ثبتی به کرمان اقدام گردید که موارد فوق انجام و پس از آن طی مصوبه هیئت مدیره مقرر گردید که از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نماید.