اسامي هيئت مديره سمت در هيئت مديره
حميدرضا سعيدي عزيز كندي رئيس هيئت مديره
محمد حسين زينلي نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
داود مختارپور عضو هيئت مديره
محمد رضا محمدي عضو هيئت مديره
عباس پورافغان عضو هيئت مديره