اسامي هيئت مديره سمت در هيئت مديره
احسان نمازي زاده رئيس هيئت مديره
عباس پورافغان نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
داود مختارپور عضو هيئت مديره
حميدرضا سعيدي عزيز كندي عضو هيئت مديره
محمد حسين زينلي عضو هيئت مديره