مشخصات:

 

نام: عباس                                                           نام خانوادگی: پورافغان

سمت : نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

تلفن: 34312805-034                                                        دورنگار: 34310008-034

پست الکترونیک:

آدرس: شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران