ردیف

اسامی معاونین و مدیران اجرایی

سمت

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی

1

عباس پورافغان

معاون امور شرکتها و پشتیبانی

فوق لیسانس مدیریت

2

رضا علی بافقی

معاون مالی و اقتصادی

فوق لیسانس حسابداری

3

بابک برخوردار

مدیر حسابرسی داخلی و مجامع

دکتری مدیریت مالی

4

امین کارگرزاده

مدیر مالی

لیسانس حسابداری