ردیف

اسامی معاونین و مدیران اجرایی

سمت

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی

1

عباس پورافغان

نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس مدیریت

2

رضا علی بافقی

معاون مالی و اقتصادی

فوق لیسانس حسابداری

3

بابک برخوردار

مدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب کار

دکتری مدیریت مالی

4

امین کارگرزاده

مدیر مالی

لیسانس حسابداری