امور سهام
تلفن تماس: 34312810-034
داخلی:135       آقای غیاثی