اهم قراردادهاي جاري شركت همگامان

رديف نام قراردادیا پروژه  شماره قرارداد
1 انجام خدمات کارگاهی وخدماتی مجتمع مس سرچشمه  3093
2 تامين ماشين آلات سنگين 4665
3 انجام خدمات كارگاهي وخدماتي مس شهربابک 3419
4 انجام خدمات كارگاهي وخدماتی امور مالی رفسنجان 3782
5 جارو مکنده 5174
6 تامین نیروی مس 5083
7 تامين نيروي انساني سرمایه گذاری 2/205
8 نگهداري فضاي سبزمجتمع مس سرچشمه 3366
9 فضای سبز شهرداری سرچشمه 386
10 نگهداري فضاي سبزشهرداری رفسنجان 15438
11 پخت و سرو غذا در مس شهيد باهنر كرمان 42198
12 توزیع شیر و کیک 3297
13 توزيع و پخت و پز غذا مجتمع مس سرچشمه 34819
14 پخت و پز غذا مجتمع مس خاتون آباد 9584
15 ارائه كارهاي خدماتي(نظافت عمومي، نظافت كارگاهي و سرويس دهي در آبدارخانه ها) 5290
 

اهم قراردادهاي انجام شده شركت همگامان

رديف نام قرارداد یا پروژه 
1
ردیف نام قراردادیا پروژه  شماره قرارداد
1 انجام خدمات کارگاهی وخدماتی مجتمع مس سرچشمه  3093
2 تامین ماشین آلات سنگین 4665
3 انجام خدمات کارگاهی وخدماتی مس شهربابک 3419
4 انجام خدمات کارگاهی وخدماتی امور مالی رفسنجان 3782
5 جارو مکنده 5174
6 تامین نیروی مس 5083
7 تامین نیروی انسانی سرمایه گذاری 2/205
8 نگهداری فضای سبزمجتمع مس سرچشمه 3366
9 فضای سبز شهرداری سرچشمه 386
10 نگهداری فضای سبزشهرداری رفسنجان 15438
11 پخت و سرو غذا در مس شهید باهنر کرمان 42198
12 توزیع شیر و کیک 3297
13 توزیع و پخت و پز غذا مجتمع مس سرچشمه 34819
14 پخت و پز غذا مجتمع مس خاتون آباد 9584
15 ارائه کارهای خدماتی(نظافت عمومی، نظافت کارگاهی و سرویس دهی در آبدارخانه ها) 5290