اهم قراردادهاي جاري شركت مدوار

رديف نام قرارداد یا پروژه های جاری
1 سولفور سدیم مایع
2 کنسانتره مس
3 آلیاژ مس آرسنیک
 

اهم قراردادهاي انجام شده شركت مدوار

رديف نام قرارداد یا پروژه 
1