مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده عمومی

شرکت صنایع مس افق کرمان در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی موجود در انبارهای خود به آدرس :شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران […]
مناقصه

مناقصه شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون (جهت حمل سدیم سولفید مایع)

بسمه تعالی شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون در نظر دارد، جهت حمل سدیم سولفید مایع از شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون به […]
مناقصه

آگهی مناقصه یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار (نوبت دوم) شرکت همگامان مس