مشخصات:

 

نام: محراب                                                                          نام خانوادگی: احمدیان

سمت : نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

تلفن: 34312805-034                                                        دورنگار: 34310008-034

پست الکترونیک: Ahmadian@kcico.ir

آدرس: شهر مس سرچشمه ، انتهای بلوار ایثارگران